Friday, July 23, 2010

Seminar Antarabangsa Penyelidikan Kebangsaan

Pada 22-24 Julai 2010, Saya telah terlibat sebagai pembentang bagi membentangkan Kajian Tindakan Mempertingkat aspek-aspek sastera dengan menggunakan Teknik SWUS

Saturday, July 10, 2010

"Strategi Satu Watak Untuk Semua"

Strategi “Satu Watak Untuk Semua” dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu di bilik darjah

Oleh:

Yahya Bin Ahmad Puteh

1.0 Masalah

Murid-murid yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu dikenalpasti mempunyai kelemahan dari segi menguasai karya sastera secara menyeluruh. Mereka tidak boleh menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan aspek sastera yang dikaji. Implikasinya, murid tidak dapat menghasilkan jawapan yang baik bagi setiap soalan berkenaan aspek sastera yang kaji.

2.0 Pengenalan

Strategi “Satu Watak Untuk Semua” ini mengemukakan satu gaya pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi membolehkan murid menguasai aspek-aspek sastera secara mudah dan terarah. Strategi ini dilaksanakan secara terancang dengan memastikan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik dan mudah dikuasai oleh murid. Apa yang penting, strategi yang dibincangkan ini merupakan usaha murni untuk membantu murid-murid yang berprestasi rendah yang mengambil matapelajaran Kesusasteraan Melayu. Malah ada rungutan dalam kalangan guru yang mengatakan bahawa mereka yang mengambil sastera elektif sebagai pelengkap mata pelajaran mereka semata-mata, tidak minat dan tidak mahu membaca teks sastera serta terdiri daripada kelas hujung.

2.0 Matlamat

Untuk melahirkan murid yang boleh menguasai aspek sastera secara mudah dan berkesan

3.0 Rasional

1. Guru dapat menerangkan aspek sastera dengan mudah

2. Dapat menjimatkan masa guru dan murid

3. Tidak membebankan murid

4. Boleh diaplikasikan dalam Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu Tingkatan 1-5

5. Boleh diaplikasikan dalam Literature In English Tingkatan 4 & 5

4.0 Sasaran

a. Pelajar Tingkatan 4 dan 5 Kesusasteraan Elektif

b. Semua murid Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima

5.0 Apa itu “Strategi Satu Untuk Semua”

Sebenarnya dalam Kesusasteraan Melayu Elektif, murid-murid dikehendaki menganalisis aspek-aspek sastera secara menyeluruh merangkumi aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, mesej dan pengajaran, nilai-nilai murni, teknik penceritaan, gaya bahasa, plot, latar, sudut pandangan dan sebagainya. Hal ini sebenarnya memberi implikasi besar kepada murid. Seperti yang dikatakan tadi, kebanyakan murid yang mengambil subjek sastera elektif, rata-ratanya bukanlah murid yang baik tetapi dalam aras sederhana dan lemah. Mereka inilah perlu dibantu agar murid aras lemah dan sederhana ini dapat kita tingkatkan menjadi pelajar yang baik dan berjaya mendapatkan keputusan baik dalam peperiksaan.

Sejajar dengan itu, pendekatan yang baik dan berkesan digunakan kepada murid-murid ini adalah dengan menggunakan strategi “Satu Watak Untuk Semua” agar mereka tidak rasa terbeban dengan subjek ini. Dalam kertas kerja ini, penulis akan menjadikan watak itu sebagai aspek sastera paling penting. Ini kerana watak merupakan pelaku cerita. Ini bermakna wataklah yang menghidupkan cerita yang ditulis oleh pengarang. Sekiranya tanpa watak, cerita itu akan kaku dan mati. Dalam pengajaran dan pembelajaran watak ini, murid akan didedahkan dengan sifat-sifat luaran dan sifat dalaman watak Sifat-sifat luaran watak merangkumi sifat fizikal luar watak yang boleh dilihat oleh mata kasar seperti berhidung mancung, tinggi lampai, warna kulit sawo matang dan sebagainya. Manakala sifat-sifat dalaman watak pula merupakan sifat yang ada dalam diri watak yang dizahirkan melalui tingkah laku seperti tegas, berkepimpinan dan bertanggungjawab serta raut wajah seperti penyedih, pemalu, pengasih dan sebagainya. Analisis watak ini memang dihuraikan secara terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu . Kesimpulannya dengan mengetahui watak dan perwatakan dalam karya itu secara tidak langsung seseorang murid itu akan dapat memahami beberapa aspek sastera yang lain seperti latar, mesej dan pengajaran, teknik penceritaan, plot, persoalan dalam karya, dan sebagainya.

6.0 Model Strategi Satu Watak Untuk Semua

Rajah 6.1 : Strategi Satu Watak Untuk Semua


Satu : Merujuk kepada watak (Elemen utama dalam strategi ini)

Semua : Merujuk kepada aspek-aspek sastera seperti persoalan dalam karya, nilai kemanusiaan, nilai kemasyarakatan, mesej dan pengajaran, latar, mesej dan pengajaran

Jadual 6.2 : Hubungan antara Watak dan Nilai-Nilai Murni

Watak Bahaman dalam cerpen Hujan Emas Di Negeri Orang

Bahaman

Nilai-Nilai Murni

Seorang yang bertimbang rasa.

Contohnya : beliau tidak memaksa rakyat menyertai perjuaangannya

Bertimbang rasa

Seorang yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi

Contohnya: Dia tidak mahu negerinya dicampuri oleh kuasa asing

Patriotisme

Seorang yang mempunyai pendirian teguh

Contohnya: tidak mudah terpengaruh dengan tawaran pangkat dan harta kekayaan

Teguh pendirian

Seorang yang sanggup berkorban untuk negara dan bangsa

Contohnya: beliau sanggup meninggalkan kedudukannya dan pangkatnya untuk perjuangan

Sedia berkorban

Jadual 6.3 : Hubungan antara Watak dan Mesej dan pengajaran

Bahaman

Mesej dan pengajaran

Seorang yang bertimbang rasa.

Contohnya : beliau tidak memaksa rakyat menyertai perjuaangannya

Kita hendaklah bertimbangrasa terhadap orang lain

Seorang yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi

Contohnya: Dia tidak mahu negerinya dicampuri oleh kuasa asing

Kita hendaklah mempunyai semangat patriotisme yang tinggi terhadap negara

Seorang yang mempunyai pendirian teguh

Contohnya: tidak mudah terpengaruh dengan tawaran pangkat dan harta kekayaan

Kita haruslah sentiasa teguh pendirian dalam perjuangan

Seorang yang sanggup berkorban untuk negara dan bangsa

Contohnya: beliau sanggup meninggalkan kedudukannya dan pangkatnya untuk perjuangan

Kita mestilah sedia berkorban untuk kepentingan negara

Jadual 6.4 : Hubungan antara Watak dan nilai masyarakat

Bahaman

Latar Masyarakat

Seorang yang bertimbang rasa.

Contohnya : beliau tidak memaksa rakyat menyertai perjuaangannya

Masyarakat yang bertimbangrasa

Seorang yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi

Contohnya: Dia tidak mahu negerinya dicampuri oleh kuasa asing

Masyarakat yang mempunyai semangat juang yang tinggi

Seorang yang mempunyai pendirian teguh

Contohnya: tidak mudah terpengaruh dengan tawaran pangkat dan harta kekayaan

Masyarakat yang mempunyai pendirian dalam menangani apa jua cabaran

Seorang yang sanggup berkorban untuk negara dan bangsa

Contohnya: beliau sanggup meninggalkan kedudukannya dan pangkatnya untuk perjuangan

Masyarakat yang sedia berkorban untuk kepentingan negara

Jadual 6.5 : Hubungan antara Watak dan persoalan dalam karya

Bahaman

Persoalan dalam karya

Seorang yang bertimbang rasa.

Contohnya : beliau tidak memaksa rakyat menyertai perjuaangannya

Menampilkan tentang tiada paksaan dalam perjuangan

Seorang yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi

Contohnya: Dia tidak mahu negerinya dicampuri oleh kuasa asing

Menyelitkan tentang semangat cinta/kasih/sayang terhadap Negara

Seorang yang mempunyai pendirian teguh

Contohnya: tidak mudah terpengaruh dengan tawaran pangkat dan harta kekayaan

Menampilkan sikap teguh pendirian dalam perjuangan

Seorang yang sanggup berkorban untuk negara dan bangsa

Contohnya: beliau sanggup meninggalkan kedudukannya dan pangkatnya untuk perjuangan

Mengetengahkan tentang sikap sedia berkorban untuk kepentingan negara